Obecná pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky ).

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že
· bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
· závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
· v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
· mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
· bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
· souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

 
SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY ANLEN MTB MARATON SÉRIE 2003

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie, do celkové soutěže seriálu ANLEN MTB MARATON SÉRIE 2003 budou zařazeni pouze kategorie jednotlivců (M, A, B, C, D, Z) na delší trase (trase A).
Soutěže družstev se účastní závodníci libovolného věku. Umístění družstva je dáno součtem časů jeho členů. Družstvo bude hodnoceno, pouze pokud všichni jeho členové dojedou do cíle.
Časový limit pro jednotlivý závod bude stanoven pořadatelem závodu.

BODOVÁNÍ DO SERIÁLU:
Závodníci ve všech kategoriích na delší trase (A) budou bodově ohodnoceni následovně:
1.místo 100 bodů
2.místo 90 bodů
3.místo 85 bodů
4.místo 83 bodů
5.místo 82 bodů …. Ostatní umístění – 1 bod … 86.místo 1 bod
Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet čtyř nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratonech. Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU:

Prezentace: den předem 19:00 – 21:00 hod
v den závodu 8:00 – 10:00 hod

Start: trasa A (všechny kategorie) 10:30 hod
trasa B (všechny kategorie) 10:45 hod
vložené závody
mladší žáci 11:00 hod
starší žáci 11:20 hod

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ:
Trasa A: minimálně dvě občerstvovací stanice
Trasa B: minimálně jedna občerstvovací stanice
V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

CENY:
Jednotlivý závod seriálu:
Pro první 3 v každé kategorii. V každém závodě bude vylosován jeden zájezd věnovaný CK SATURN a vyhlášeny vrchařské prémie pro závodníky na trase A.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii na trase A. Slavnostní vyhlášení ANLEN MTB MARATON SÉRIE 2003 bude uskutečněno po ukončení seriálu v místě daném hlavním pořadatelem. Závodník, který se zúčastní všech závodů seriálu obdrží volný vstup na slavnostní vyhlášení, slevu 20% na nákup zboží v prodejnách CYKLOŠVEC a věcnou cenu od firmy CYKLOŠVEC. Uvedené slevy nelze sčítat.

PŘIHLÁŠKA:

Z důvodů urychlení prezence je možno přihlásit se k závodům celého seriálu předem na adrese pořadatele jednotlivých závodů. Přihlášky do soutěže družstev bude možné podat až při prezenci po obdržení startovních čísel členů družstva.

STARTOVNÉ:

· 14 dnů PŘEDEM 300,- Kč
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum doručení částky pořadateli.

· NA MÍSTĚ 400,- Kč

Startovné zaplaťte způsobem stanoveným pořadateli jednotlivých závodů. Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje rodné číslo. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete všechny přihlášky v jedné obálce. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.